Nieuwe 380 kV lijn Eemshaven en Vierverlaten moet ondergronds

Sinds begin 2016 is de geplande Noord-west 380 kV hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en Vierverlaten opnieuw breed in de publieke belangstelling. Vooral in de gemeenten Bedum en Winsum, maar ook in Zuidhorn. De aanleiding hiervoor waren de presentaties van TenneT en het ministerie van Economische Zaken in het kerkje van Klein Wetsinge en in de raden van deze gemeenten in januari en februari. In de afgelopen paar jaar had al ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie, de betrokken gemeenten, TenneT en het ministerie van Economische Zaken. In januari 2016 ontdekten inwoners van Westerdijkshorn bij toeval, via een huis aan huisblad, dat de plannen voor de hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten in een ver gevorderd stadium waren. Zij waren verbijsterd en trokken aan de bel bij de betrokken gemeenteraden. De raadsleden van de gemeentes Bedum en Winsum bleken evenmin op de hoogte te zijn.

Ook de provincie Groningen dringt aan op ondergronds
De raadsleden en de bewoners uit het gebied waren sinds de Startnotitie van de MER-procedure (MER=Milieu Effect Rapportage) in 2009 nauwelijks of niet meer geïnformeerd over de voortgang van het dossier. De gealarmeerde raden en de colleges van Bedum, Winsum en Zuidhorn hebben vervolgens in februari 2016 in een schriftelijke reactie op het Voorontwerp Rijksinpassingsplan bij het ministerie van EZ aangedrongen op diepgaander onderzoek naar ondergrondse verkabeling. In de eerste helft van maart heeft ook het college van Gedeputeerde Staten de werkgroepen van Westerdijkshorn en Sauwerd/Wetsinge concreet toegezegd zich hiervoor actief in te gaan zetten. Dit om het landschap en de vogelkerngebieden van het Oude AE-Meedengebied, het gebied tussen Sauwerd en Klein-Wetsinge en Middag Humsterland te ontzien van een grootschalige bovengrondse infrastructurele ingreep. Het hoofddoel van beide werkgroepen is het bepleiten van het ondergronds aanleggen van de geplande 380 kV leiding tussen Westerdijkshorn en het Reitdiep.

Toplocatie
Energiemaatschappijen en het ministerie van EZ richten veel aan deze provincie. Het leeft breed onder bevolking dat hier voor de nationale en internationale energiemarkt gas en elektriciteit wordt gehaald, waarbij de negatieve effecten worden afgewenteld op het Groninger land. Een schrijnend voorbeeld daarvan is dat TenneT op een steenworp afstand van de monumentale molen en een toplocatie van de Stichting Oude  Groninger Kerken in het karakteristieke dorpje Wetsinge twee enorme hoekmasten wil plaatsen (4 m breed aan de basis, ca. 60 m hoog en 27 m uit elkaar). In deze prachtige objecten was net 1 miljoen euro aan maatschappelijk restauratiegeld geïnvesteerd. Is dit niet het moment waarop de Groningers van het Ministerie van Economische Zaken een goed en maatschappelijk gedragen besluit mogen verwachten waarin, naast financiële, ook lokale leefbaarheidswaarden een rol spelen?

Grondkabel
Het Nederlands kabelbedrijf Prysmium heeft een nieuwe 400 kV grondkabel ontwikkeld en goedgekeurd, aldus een persbericht van 26 januari 2016. Deze kabel is 20 a 30 % goedkoper dan de gebruikelijke 380 kV grondkabels. TenneT past deze kabel zelf toe in het project ‘Randstad 380 kV Noordring’, met een totale lengte van ca. 9 km. De voordelen zijn volgens TenneT: 1. Kostenbesparing door vervanging van koperen kern door aluminium. 2. Levensduur en transportcapaciteit van de kabel blijven onveranderd hoog. 3. Nieuwe kabel makkelijker hanteerbaar door lager gewicht.
Zie: http://www.TenneT.eu/nl/nl/nieuws/article/wereldprimeur-voor-TenneT-met-nieuwe-kostenbesparende-stroomkabel.html

Ondergronds tracé
Eén of meerdere ondergrondse deeltracés kunnen door het ondergronds brengen van de kabels nu een andere en kortere route krijgen dan de huidige geplande bovengrondse leiding. Een mogelijk voorbeeld hiervan staat in de Quickscan, op pagina 15 (zie ook: http://www.noord-west380 kv.nl/eemshaven-vierverlaten/publicaties).
TenneT permitteerde zich, een aantal jaren geleden, daarbij om buiten de vastgestelde zoekcorridor te kijken. Dit zet de deur in principe open om met een open vizier te kijken naar een ondergronds tracé dat leidt tot de minste verstoring van mens, natuur en cultuur. Zo zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar een deeltracé bovengronds langs de Eemshavenweg en vervolgens een deeltracé ondergronds ten zuiden vanaf Ellerhuizen, boven de Koningslaagte langs, naar Vierverlaten (ca. 10 km). Zo’n traject is een stuk korter en daardoor goedkoper dan de onderzochte Quickscan-opties. Bovendien is dit meer in lijn met de uitgangspunten van het beleid van het ministerie van EZ. Ten slotte heeft dit traject beduidend minder impact op landschap en natuur. Maar wellicht zijn er met de huidige inzichten nóg betere oplossingen mogelijk.

Bodemaantasting ondergrondse versus bovengrondse aanleg
TenneT wekt de indruk dat ondergrondse aanleg veel meer bodemschade veroorzaakt dan de bovengrondse aanleg van een 380 kV verbinding. Bij ondergrondse aanleg zou de ondergrond over de volle breedte (50 m) op ongecontroleerde wijze overhoop gehaald worden. Hiervoor gebruikte TenneT bij de voorlichtingsavond in het kerkje van Klein Wetsinge de term “Van Starkenborghkanaal”. Alsof er een sleuf ter breedte en diepte  van dit kanaal gegraven zou moeten worden. De werkelijkheid is echter anders. De breedte van de aan te leggen sleuf (kabelbed) is 14,5 m met een diepte van 1,5 m.
De werkmethode om deze aanleg te realiseren is volledig beheerst en verantwoord:
Stap 1:   Er wordt een rijbaan aangelegd d.m.v. rijplaten of een zandbed.
Stap 2: De teelgrond (ca. 40 cm dik) wordt afgegraven en apart weggezet.
Stap 3:   De rest van de sleuf (1.10 m diep) wordt uitgegraven en ook separaat weggezet.
Stap 4: De kabels worden gelegd.
Stap 5:  De grond wordt in de omgekeerde volgorde weer teruggebracht.
Stap 6:  De bovengrond wordt in de oorspronkelijke staat gebracht (cultiveren en inzaaien). Riolering wordt waar nodig hersteld of extra aangebracht.

Ondergronds verdient verre de voorkeur
Deze methode is ontwikkeld door Groningse aannemers, in samenwerking met boeren, o.a. bij de aanleg van aardgas-transportleidingen. Bij het passeren van kwetsbare stukken landschap kan de ‘open sleuf methode’ worden vervangen door een horizontaal gestuurde boring. Indien het gebied van bijzonder archeologische waarde is, wordt er òf gestuurd geboord, òf het aanlegproces wordt begeleid door archeologen. De totale werkbreedte van 40 m bij de open sleuf methode ontstaat door de optelsom van 14,5 m sleuf, 10 m werktracé en 15 m grondafzet. Het benodigde materieel heeft het karakter van boerenmaterieel, zoals graafmachines, trekkers, dumpers en haspelwagens.
Bij bovengrondse aanleg daarentegen zijn de gevolgen voor het werkgebied vele malen groter. Bij elke paal wordt een opstelplaats gerealiseerd van 2800 m², ruim 50 m² in het vierkant. Bovendien gaan de heipalen diep de grond in en blijven voor altijd achter. Voorts zijn forse toegangswegen nodig voor de aan- en afvoer van zwaar materieel en materialen. Hierbij moet gedacht worden aan rijdende betonmolens, zware vrachtwagens voor transport van betonnen of stalen heipalen en stalen buizen, heistellingen, zware en hoge hijskranen voor het opzetten van de ronde stalen masten en graafkranen met kabelhaspels. Vanuit het oogpunt van bodemaantasting verdient ondergronds ook daarom veruit de voorkeur. Zie ook:www.TenneT.eu/quickscan

Nieuws van de werkgroepen
De actiegroep Sauwerd-Wetsinge heeft om strategische redenen de naam gewijzigd in “Werkgroep Sauwerd-Wetsinge”. De term “actiegroep” wordt nog al eens geassocieerd met activiteiten als wegen blokkeren, masten saboteren, terreinen bezetten en meer van dergelijke praktijken. Dit is hier absoluut niet aan de orde. De werkgroep legt de nadruk op het constructieve gesprek en verbinding met alle betrokken partijen. De werkgroep valt overigens nog steeds onder de vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. Er is een nauwe samenwerking met de werkgroep van Westerdijkshorn. Waar aan de orde, trekken de werkgroepen gezamenlijk op, zoals naar de provincie en straks naar Den Haag. Ook is er een gezamenlijke splinternieuwe website in de lucht: www.noord-west380kvmoetgoed.nl. Daarop staan nieuws en achtergronden.

Uit de pers
In het Dagblad van het Noorden van 16 maart jl. stond het bericht dat minister Kamp bereid is nog eens te kijken naar het gedeeltelijk ondergronds brengen van de nieuwe 380 kV lijn Eemshaven-Vierverlaten. Eerder liet Kamp weten dat ondergronds niet wenselijk is, omdat de meerwaarde niet opweegt tegen de meerkosten. Die afweging was volgens Kamp goed gemaakt, maar hij wil die opnieuw tegen het licht houden. Dat zegde hij toe op vragen van de PvdA in de Tweede Kamer-commissie. Of het daadwerkelijk ook komt tot ondergronds aanleggen, bijvoorbeeld bij Sauwerd, is o.a. afhankelijk van het maximum aantal kilometers  ondergrondse 380 kV-kabels. Kamp wil eerst weten wat in het Zuiden en elders in Nederland nodig is, aldus het bericht.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment