Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Op donderdag 26 maart om 19.30u houdt de Vereniging voor Doprsbelangen Sauwerd en Wetsinge haar jaarvergadering in dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd. Na het officiële gedeelte zal de N361 en het Fietsplan Plus Groningen-Winsum op de agenda staan. Voorzitter Thom Akkerman zal u in overleg met de provincie bijpraten over de huidige stand van zaken.

Agenda
1. Opening door de voorzitter T.H.J. Akkerman

2. Notulen van de 25e algemene ledenvergadering van 27 maart 2014

3. Jaarverslag 2014 door de secretaris

4. Financieel jaarverslag 2014 evenals de begroting 2015 door de penningmeester

5. Vaststelling contributie 2015

6. Verslag kascommissie over het jaar 2014 door de heren Lohmann en Drok

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing

Aftredend: W. Datema (niet herkiesbaar)
A.J. Baas – Majoor (herkiesbaar)
D. de Lange – van Zuiden (herkiesbaar)
In plaats van de heer W. Datema stelt het bestuur voor om de heer H. Limburg uit Sauwerd te benoemen.

De leden hebben de mogelijkheid om voor de aanvang van de vergadering schriftelijk voordrachten in te dienen bij het bestuur. De voordrachten moeten ondersteund worden door minimaal 10 leden en vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van degene die kandidaat is gesteld, dat hij of zij een eventuele benoeming zal accepteren.

9. Gelegenheid om suggesties, ideeen, klachten enzovoorts naar voren te brengen in het kader van de doelstelling van de vereniging

10. Sluiting

Pauze

11. In overleg met de provincie zal de voorzitter u bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot:

de N361 en het Fietsplan Plus Groningen-Winsum

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment